Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

morito
09:02
7298 2386 500
morito
08:55
6200 7228
Reposted byNSFWorldFeather18
morito
08:54
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
morito
08:51
5921 983c
"Nawet jeśli to nie to..." -Rojek
Reposted fromarizonadream arizonadream viaptak ptak

July 29 2014

morito
08:56
2557 165f

July 21 2014

morito
08:57
Reposted fromaskman askman viazapachsiana zapachsiana

July 08 2014

morito
05:17
3703 b244 500
morito
05:13
1497 25fc 500

July 04 2014

morito
18:59
6350 9e40
morito
08:15
0775 ebff

July 02 2014

morito
20:38
8694 af0c
morito
13:29
3735 1767
morito
08:37
4984 b1e7
morito
07:51
4627 3117
Reposted bySenyialepszegoniemaherz
morito
07:34
4560 9a0d

July 01 2014

morito
22:08
0055 ee60
morito
09:45
2417 ac97
09:44
3665 4fb9 500
morito
08:30
2172 ca44
Reposted byprzemek2355prinzessinjiggy-niggathesmajlJustineJeypartyhardorgtfoesspererinnocent-whisperxforeveryoungxmojahistoriaa
morito
08:26
2147 a71a
Tags: rain
Reposted bytisane tisane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl